Záruční podmínky

Firma 2000 On-Line s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.

Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Prohlášením v záručním listě vydaném spotřebiteli může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Záruční doba začne běžet od převzetí věci spotřebitelem.


Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v záhlaví informace o produktu pod jeho názvem.


Místo uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace Servisní středisko firmy 2000 On-line sr.o., U skladiště 15, 400 01 Ústí nad Labem. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 603486572


Způsob uplatnění reklamace

Při reklamaci zboží, které nemá záruční list výrobce a bude zasláno do naší firmy, je nezbytně nutné uvést na zásilce číslo faktury s prodejem reklamovaného zboží, název reklamovaného zboží, podrobný popis závady nebo důvod žádosti o reklamaci.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl spotřebitel a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno.

Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem reklamačním oddělení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno. Provozní doba reklamačního oddělení v Ústí nad Labem pro příjem a výdej reklamací je v pracovní dny 9:30-12:00 a 13:00-15:00 hod.